Dialect

<彙音妙悟>與古代泉州音(精)

<彙音妙悟>與古代泉州音(精)

Author :  洪惟仁 著

Publisher :  國立中央圖書館台灣分館

國立中央圖書館台灣分館

NT288 NT360

2004台灣羅馬字國際研討會論文集(全2冊)

2004台灣羅馬字國際研討會論文集(全2冊)

Author :  國立台灣文學館

Publisher :  國立台灣文學館

國立台灣文學館

NT306 NT340

2005台灣語言、文學、文化與教育研討會論文集

2005台灣語言、文學、文化與教育研討會論文集

Author :  國立嘉義大學外國語言學系編

Publisher :  文鶴出版有限公司

文鶴出版有限公司

NT200 NT200

2005台語文學學術研討會論文集

2005台語文學學術研討會論文集

Author :  吳達芸 方耀乾

Publisher :  國立台灣文學館

國立台灣文學館

NT270 NT300

2006台灣羅馬字國際學術 (母語文學ti母語教育中e角色)

2006台灣羅馬字國際學術 (母語文學ti母語教育中e角色)

Author :  李勤岸

Publisher :  國立台灣文學館

國立台灣文學館

NT405 NT450

2012台文通訊BONG報年度選

2012台文通訊BONG報年度選

Author :  陳豐惠、劉承賢編

Publisher :  台語傳播企業有限公司

《台文通訊》本成是美國洛杉磯一陣台文寫作會ê成員發表作品ê平台,後--來,發展成做海內外台文運動者共同ê平面媒體。《台文BONG報》是《台文通訊》台灣總連絡處台北寫作會佇1996年另外創辦,定位做「台

NT200 NT200

2013 A-Khioh(阿却)賞-台語文學作品集

2013 A-Khioh(阿却)賞-台語文學作品集

Author :  陳豐惠、劉承賢編

Publisher :  台語傳播企業有限公司

李江却台語文教基金會為著鼓勵閣較濟人進行台語創作佮研究,設立阿却賞。除了論文、詩、小說以外,這幾冬增設劇本ê獎項。2012年起,增加長篇小說獎,希望會當補齊台語文學所欠缺ê一塊。 《2013 A-Kh

NT315 NT350

2019南面而歌 新台語歌創作選輯

2019南面而歌 新台語歌創作選輯

Author :  高雄市政府文化局

Publisher :  高雄市政府文化局

選輯共收錄10首新台語創作歌曲,集結不同曲風,透過民謠、R&B、搖滾等風格,詮釋「不設限」、流水般的精神,反映出創作者對家鄉、對家人、對愛人、對社會的種種。本次作品製作人:王治平、流氓阿德、蕭賀碩、王

NT405 NT450

A study of the stages of development and acquisition of mandarin chinese bu children in taiwan

A study of the stages of development and acquisition of mandarin chinese bu children in taiwan

Author :  Joseph H. Hsu

Publisher :  文鶴出版有限公司

文鶴出版有限公司

NT225 NT250

Arturo ê禮物

Arturo ê禮物

Author :  盧焜熙著;林俊育譯

Publisher :  前衛出版社

武田武彥是二次世界大戰前出世tī台灣嘉義ê「灣生」,小學畢業了後進入台北高等學校尋常科,逃過大戰ê生死關,tńg去日本,成做英美文學ê教授,kah 英語老師幸子有婚約。M̄ koh,伊tī美國留學ê期

NT342 NT380

gogo講客話

gogo講客話

Publisher :  行政院客家委員會

行政院客家委員會

NT225 NT250

iPad kap 杯仔-何信翰台語詩集

iPad kap 杯仔-何信翰台語詩集

Author :  何信翰

Publisher :  台語傳播企業有限公司

這本《iPad kap杯仔》是何信翰頭一本台語詩集,內底分做8个主題,kap社會、生活有真緊密ê關係,伊關心生活、社會,嘛關心當下。何信翰運用簡單好讀ê台語語詞寫詩,嘛佇詩ê文體頂頭有真濟試驗、探討啥

NT150 NT150

Lah-jih身世kap親人

Lah-jih身世kap親人

Author :  蕭平治

Publisher :  前衛出版社

台灣第一本台語文三代人的家族史台灣母語振興者Lah-jih上親切活跳ê庄跤囡仔家族史 台語文運動者蕭平治堅心傳承母語、用台語創作。對國校老師退休了後,家己學台語文拼音,佇90年代電腦網路起行的時陣,開

NT270 NT300

Thá-kheh-2012阿却賞tio̍h獎人林貴龍台語小說集

Thá-kheh-2012阿却賞tio̍h獎人林貴龍台語小說集

Author :  林貴龍

Publisher :  台語傳播企業有限公司

《Thá-kheh》這本冊收錄林貴龍三篇台語小說,其中以長篇小說《Thá-kheh》做冊名。三篇小說充滿咱「文化ê寶藏」,林貴龍精寫咱共同生活ê土地深情,佇彼个年代發生ê衝突、磨合,描寫無仝族群生活ê

NT270 NT300

Tsiâ偷食菜頭粿(增訂新版)

Tsiâ偷食菜頭粿(增訂新版)

Author :  許珮旻

Publisher :  台語傳播公司

李江却台語文教基金會「阿却賞」兒童繪本得獎書兒童母語學習繪本最佳入門書主角A-tshiu炊了一籠香噴噴的蘿蔔糕,沒想到蒸籠一開,竟然缺了一角!她決定要找出兇手,沿途她遇到狗、兔子、小豬、老鼠、蒼蠅、松

NT315 NT350

Showing 1 to 15 of 572 (39 Pages)
Recently viewed